Zadzwoń do nas:

71 793 22 22


Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj z wyprzedzeniem informacje o naszych wyprzedażach i ofertach specjalnych.

Proszę podać poprawny adres e-mail

Zasady i warunki rezerwacji

1. Rezerwacje

Aby skorzystać z usług oferowanych przez firmę Homair Vacances, należy uważnie przeczytać niniejsze Ogólne Warunki Rezerwacji. Warunki te mają zastosowanie do sprzedaży wakacji przez firmę Homair Vacances, obowiązują przez cały czas od złożenia zamówienia i wykluczają wszelkie inne warunki. Firma Homair Vacances zastrzega sobie prawo do ich zmiany w każdej chwili. We wszystkich przypadkach wersją obowiązującą dla klienta będzie ta, którą klient otrzyma w formie elektronicznej (PDF) lub w wersji papierowej w momencie rezerwacji. Niniejsze warunki zostały sporządzone w języku polskim. Wszelkie spory sądowe lub inne, które mogą wystąpić, dla swojej ważności, ich interpretacji, zastosowania lub wykonania, rozstrzygane będą przez strony polubownie, a w przypadku  braku porozumienia  przez sąd właściwy dla siedziby firmy.

Rezerwacje są wiążące dla firmy Homair Vacances, jeśli zostały przez nią przyjęte. Firma Homair Vacances ma prawo do przyjęcia lub odmowy przyjęcia rezerwacji w zależności od dostępności oraz, mówiąc bardziej ogólnie, w zależności od okoliczności, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację dokonanej rezerwacji. Klient musi być obecny na zarezerwowanym pobycie. Firma Homair Vacances informuje swoich klientów, że sprzedaż usług zakwaterowania świadczonych w określonym terminie lub przez określony czas nie podlega przepisom o prawie do odstąpienia mającym zastosowanie do sprzedaży na odległość.

 

 

2. Ważne informacje

2.1 Homair Vacances oferuje wakacje rodzinne w zakwaterowaniu specjalnie do tego celu przeznaczonym. Homair Vacances zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej rezerwacji niezgodnej z naszymi zasadami i przekraczającej dozwoloną liczbę osób w zakwaterowaniu.
W momencie rezerwacji konieczne jest podanie imion, nazwisk i wieku wszystkich uczestników, w tym niemowląt. Z oczywistych względów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (basen, możliwa ewakuacja ze względu na ostrzeżenia pogodowe lub ewentualna hospitalizacja w trakcie pobytu) nie dopuszcza się rezerwacji samych dzieci, jeśli nie towarzyszy im ich opiekun prawny. Co więcej, zgodnie z dekretem nr 2002-883 z dnia 3 marca 2002 r., który dotyczy bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji szkolnych oraz wycieczek edukacyjnych czy rekreacyjnych, nasze campingi nie mają uprawnień do dostarczenia usług dla grup czy osób małoletnich poniżej 18-go roku życia przebywających poza domem rodzinnym, jeżeli nie są oni pod opieką legalnych opiekunów.
2.2 Rezerwacja zostaje potwierdzona jedynie wtedy, gdy Homair Vacances wyśle takie potwierdzenie pocztą, faksem lub mailem. Homair Vacances gwarantuje, że rachunek bankowy klienta zostanie obciążony dopiero po potwierdzeniu rezerwacji.
2.3 Klient wyraźnie potwierdza, że firma Homair Vacances nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za przekazywanie przez jej partnerów lub przez osoby trzecie fałszywych, mylnych lub błędnych informacji w katalogu lub na stronie internetowej www.homair.pl dotyczących miejsc i campingów, w szczególności za zdjęcia, ilustracje, opisy, usługi rekreacyjne i inną działalność oraz terminy prowadzenia działalności.
2.4 Plany i zdjęcia zakwaterowania są dostępne w formie ilustracji. Poszczególne modele mogą różnić się między sobą w niewielkim stopniu, co do rozkładu pomieszczeń i ich cech szczególnych. W sprawie szczegółów układu pomieszczeń każdego typu zakwaterowania należy odnieść się do pisemnego opisu, który jest dostępny w zakładce ‘Zakwaterowanie’ przy opisie danego campingu na stronie internetowej www.homair.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań nasz zespół ds. rezerwacji jest dostępny pod numerem telefonu 71 793 22 22.
2.5 Może się zdarzyć, że niektóre rodzaje działalności i udogodnień oferowanych przez campingi współpracujące z firmą Homair Vacances, które występują w opisach katalogowych, zostaną odwołane z powodu warunków pogodowych lub w przypadku absolutnej konieczności, lub nie będą dostępne na początku i końcu sezonu. W związku z tym firma Homair Vacances nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za działania osób trzecich lub w przypadku absolutnej konieczności.
2.6 Mobile home'y są przydzielane przez Homair Vacances w zależności od dostępności w celu optymalizacji harmonogramu. Przydział może zostać zmieniony w dowolnym momencie przed faktycznym przekazaniem kluczy.
2.7 Firma Homair Vacances nie może w żadnym razie zagwarantować dokładnej parceli dla rodzaju wybranego zakwaterowania. W związku z tym klient nie ma możliwości wyboru parceli z wyprzedzeniem. Numer parceli nie zostanie przydzielony wcześniej niż w momencie rozpoczęcia pobytu. Gwarantowane są wyłącznie: camping, termin i rodzaj zakwaterowania.
2.8 Ocena poziomu komfortu przyznana campingom w opisach katalogowych odpowiada klasyfikacji uwzględniającej lokalne normy w kraju wypoczynku i może w związku z tym różnić się od norm polskich. Podaje się je jedynie orientacyjnie.

2.9 Camping może odmówić dostępu do miejsca zakwaterowania w przypadku niezdyscyplinowanego zachowania ze strony klientów, którzy zakłócają spokój campingu.
2.10 Rabaty i korzyści partnerskie nie dotyczą już opłaconych rezerwacji, zarówno w całości jak i w części.
2.11 Homair Vacances dokona indywidualnej oceny czy dana zniżka ma zastosowanie. W przypadku oszustwa, odliczona zniżka zostanie ponownie naliczona i pobrana od klienta.
2.12 Klienci mający prawo do zniżki ‘Poleć znajomemu’ są zobowiązani do dokonania rezerwacji osobiście. Zniżka ta może być użyta tylko raz i na jeden pobyt. 
2.13 W przypadku nieprzybycia klienta na camping w planowanym terminie przyjazdu oraz w przypadku braku odbioru pisma w terminie 48 godzin, firma Homair Vacances zastrzega sobie prawo do ponownego wynajęcia zakwaterowania.
2.14 Na niektórych campingach wymagany może być zakup i/lub noszenie bransoletki identyfikacyjnej w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa i uniknięcia wstępu osób nieuprawnionych. Bransoletka jest ważna przez cały pobyt.
2.15 Wszystkie mobile home'y firmy Homair Vacances zostały wyprodukowane po 2000 roku.
2.16 Rezerwacje dokonywane są na imię i nazwisko danej osoby i są chronione. Nie mogą być zatem przekazywane innym osobom ani podnajmowane częściowo lub całkowicie bez uprzedniej wyraźnej zgody firmy Homair Vacances. Firma Homair Vacances zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji klienta, z którym pozostaje w sporze dotyczącym zapłaty za wcześniejsze zamówienia.

3. Zasady i warunki dotyczące rezerwacji online oraz korzystania ze strony www.homair.pl

Każda rezerwacja dokonana online oznacza zawarcie umowy na odległość i akceptację, bez zastrzeżeń czy wyjątków, następujących warunków umowy.

3.1 Korzystanie ze strony internetowej
Klient zapewnia i gwarantuje Homair Vacances, że posiada status prawny osoby pełnoletniej oraz, że ma zdolność do czynności prawnych i wszelkie niezbędne uprawnienia do korzystania z metody płatności wybranej do potwierdzenia rezerwacji. Klient ma prawo do dostępu i korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celu zarezerwowania wakacji w firmie Homair Vacances. Klient zgadza się korzystać ze strony internetowej w sposób odpowiedzialny i całkowicie zgadzając się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Rezerwacji oraz z prawem i lokalnymi przepisami, włączając w to zasady importu i eksportu. Bez wyjątku, żadna zawartość strony internetowej jako znak firmowy czy znak usługowy nie może być wykorzystana do celów pornograficznych, nielegalnych czy zniesławiających lub mających na celu naruszenie praw życia publicznego lub prywatnego jakiejkolwiek osoby, ani też nie może ona naruszać własności intelektualnej, dobrego imienia, marki, czy prawa do świadczenia usług czy jakiekolwiek innego prawa intelektualnego żadnej osoby czy podmiotu. Klient zgadza się również nie korzystać ze strony internetowej w celu tworzenia produktów czy usług, które mogłyby być obraźliwe, nielegalne, groźne, oszczercze, szkodliwe, obsceniczne, złośliwe czy odpychające w jakikolwiek sposób. Homair Vacances może odmówić świadczenia usług każdej osobie, jeśli stwierdzi, że usługi Homair Vacances wykorzystywane są do celów nielegalnych i niepożądanych. Użytkownik nie jest upoważniony i nie może pobierać, zapisywać, zmieniać, publikować ani dystrybuować jakiejkolwiek części zawartości strony internetowej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta ze strony internetowej i zgadza się nie umieszczać na stronie internetowej żadnych słów, obrazów, projektów, znaków firmowych czy innych prac, których prawa należą do osób trzecich, bez wcześniejszego uzyskania właściwej zgody od ich właścicieli. Podczas dokonywania rezerwacji na stronie internetowej, klient gwarantuje, że posiada wszelkie prawa, pozwolenia i pełnomocnictwa konieczne do dokonania rezerwacji. Klient bierze odpowiedzialność za właściwe chronienie swojego hasła i kontrolę dostępu do swojego konta. Klient bierze osobistą odpowiedzialność za każdą rezerwację czy inne czynności wykonane przy użyciu swojego konta. Klient przyjmuje do wiadomości, że Homair Vacances nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za informacje i wakacje oferowane na stronie internetowej. Chociaż Homair Vacances dokłada wszelkich starań, aby utrzymać prawidłowe działanie strony internetowej, to jednak nie może zagwarantować stałego dostępu do witryny i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i/lub pośrednie szkody spowodowane całkowitym lub częściowym brakiem dostępu i możliwości korzystania z serwisu przez klienta. Homair Vacances nie może ponosić odpowiedzialności za utratę danych lub za jakiekolwiek ryzyko czy nieprawidłowe funkcjonowanie witryny, wirusa, opóźnienie lub przerwanie usługi. Podobnie, firma Homair Vacances nie będzie ponosić odpowiedzialności cywilnej ani karnej za konsekwencje wynikające z niewłaściwego wykorzystania serwisu lub nielegalnego użytkowania treści przez jej użytkowników lub osób trzecich.

3.2 Rezerwacje online na stronie www.homair.pl

Rezerwacje, o których mowa w tym artykule, dokonywane są na stronie internetowej www.homair.pl. Klienci dokonujący rezerwacji bezpośrednio na stronie www.homair.pl muszą postępować zgodnie następującymi procedurami:
- podczas dokonywania pierwszej rezerwacji klient musi wypełnić formularz identyfikacyjny.
- klient wybiera dowolne wakacje, które go interesują i klika w link "Dodaj do koszyka".
W dowolnym momencie klient może:
- sprawdzić podsumowanie wybranych wakacji, klikając w link "Mój koszyk".
- zakończyć zamówienie i dokonać rezerwacji, klikając w link "Mój koszyk".
Aby zarezerwować wybrane wakacje, klient musi:
- zalogować się, używając swojego adresu e-mail i hasła.
- potwierdzić i bez zastrzeżeń całkowicie zaakceptować wszystkie Ogólne Warunki Rezerwacji, zaznaczając pole "Akceptuję Ogólne Warunki Rezerwacji" zanim koszyk zostanie zaakceptowany.
- potwierdzić adres do wysłania Potwierdzenia. Następnie zostanie wyświetlony formularz rezerwacji i / lub voucher, który podsumowuje: dane kontaktowe użytkownika, adres miejsca zamieszkania, rodzaj, ilość i cenę wybranego przez klienta pobytu, wszelkie zniżki, które mają zastosowanie, a także całkowity koszt rezerwacji oraz wybraną metodę płatności.

3.3 PayPal (oczekuje na  wprowadzenie w sezonie 2019)

Firma PayPal pomaga chronić informacje o karcie kredytowej, korzystając z najlepszych dostępnych na rynku systemów zapewniających bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom finansowym. Podczas korzystania z systemu PayPal Państwa informacje finansowe nigdy nie są udostępniane sprzedawcy. Klient może za pośrednictwem tej witryny wybrać opcję zapłaty jednej raty bez płacenia opłat za użytkowanie. Opcja ta musi zostać wybrana przez klienta w momencie rezerwacji i nie może być stosowana wstecz. Klient jest zobowiązany do założenia konta oraz przestrzegania ogólnych warunków korzystania z systemu PayPal. Wtedy zostanie przekierowany na stronę PayPal, aby dokonać zabezpieczonej płatności. Homair Vacances nie ponosi odpowiedzialności za przepływy środków pieniężnych na koncie PayPal, ponieważ tylko klient ma dostęp do tego konta.

 

3.4 Płatność kartą kredytową na stronie internetowej (oczekuje na  wprowadzenie w sezonie 2019)
Klient zostanie automatycznie przekierowany do strony banku partnerskiego Homair Vacances: SOCIETE GENERALE za pośrednictwem zabezpieczonych platform partnerskich. Akceptowanymi kartami są: Visa, Eurocard i Mastercard.
Potwierdzenie procesu rezerwacji dokonane jest po kliknięciu przycisku "Potwierdź płatność".

4. Ceny

Aktualne ceny, zgodnie z prawem, podawane są podczas rezerwacji online lub telefonicznie. Ceny te mogą ulegać zmianie w ciągu sezonu. Podawane są w PLN i zawierają podatek VAT.

4.1 Ceny obejmują :
-Wynajem w pełni wyposażonego zakwaterowania oraz dostęp do campingu wskazanego w potwierdzeniu rezerwacji.
-Zużycie wody, gazu i energii elektrycznej.
-Dostęp do udogodnień campingu, w tym do imprez rozrywkowych (chyba że obowiązują szczególne zasady campingu) i bloków sanitarnych określonych w katalogu i na stronie internetowej.
-Miejsce parkingowe dla jednego samochodu (niekoniecznie przy wynajętym zakwaterowaniu).

4.2 Ceny nie obejmują :
-Opłaty klimatycznej i podatków komunalnych.
-Opłaty rezerwacyjnej.
-Dodatkowych opcji, takich jak: dodatkowy samochód lub przyczepa, pobyt psa (dozwolone na niektórych campingach), wypożyczenie pościeli i zestawu dla dziecka, dodatkowy namiot (dozwolony na wybranych campingach), odpłatne zajęcia oferowane przez camping, wypożyczalnie rowerów, korzystanie z sejfu itp.
-Opłaty za sprzątanie mobile home'u w wys. 70 EUR w przypadku, gdy klient sam go nie posprząta.
-Dwóch kaucji dających łącznie co najmniej 170 EUR (możliwe różnice w zależności od campingu, kaucje są zwracane na koniec pobytu). Kwota ta zostanie zapłacona w dwóch oddzielnych ratach (kaucja w wys. 100 EUR i 70 EUR za sprzątanie + kaucje właściwe dla poszczególnych campingów). Przyjmowana jest płatność kartą kredytową lub gotówką. W zależności od campingu, cena i metody płatności mogą się różnić między sobą.
-Kosztów dojazdu.
Opłaty te powinny być uiszczone na campingu, z wyjątkiem opłaty rezerwacyjnej, zestawu dla dzieci i wypożyczenia pościeli. Koszty dodatkowego korzystania z usług wynikających z dobrowolnego lub przymusowego przedłużenia pobytu (wcześniejszy przyjazd, warunki pogodowe itp.) są płatne przez klienta na podstawie obowiązującej podczas pobytu na campingu ceny.

4.3 Opłaty klimatyczne
Opłaty te są pobierane w imieniu lokalnych gmin, i nie są ujęte w cenie pobytu. Muszą one zostać uregulowane na miejscu w dniu przyjazdu. Camping będzie prawdopodobnie chciał rozliczyć również podatek lokalny i dodatkową opłatę recyklingową.

5. Warunki płatności kartą kredytową (oczekuje na wprowadzenie w sezonie 2019)

5.1 Po dokonaniu rezerwacji, która ma status oczekującej na płatność, płatności kartą całości lub części kosztów za pobyt należy wykonać w ciągu 5 dni. Po upływie tego terminu rezerwacja oczekująca na płatność zostanie automatycznie anulowana bez uprzedniego powiadomienia.
5.2 W przypadku rezerwacji dokonanej w terminie krótszym niż miesiąc przed rozpoczęciem pobytu,  płatność musi być zrealizowana w momencie dokonywania rezerwacji i musi zawierać:
- opłatę rezerwacyjną,
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (opcjonalne),
- całkowitą cenę pobytu.
5.3 W przypadku rezerwacji dokonanej w terminie krótszym niż dwa miesiące przed rozpoczęciem wakacji, płatność musi być zrealizowana w dwóch ratach:
5.3.1 W momencie rezerwacji: opłata rezerwacyjna + ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (opcjonalnie) + 75% całkowitego kosztu wynajmu.
5.3.2 Na miesiąc przed rozpoczęciem wakacji: 25% całkowitych kosztów wynajmu.
5.4 W przypadku rezerwacji dokonanej w terminie krótszym niż trzy miesiące przed rozpoczęciem wakacji, płatność jest realizowana w trzech ratach:
5.4.1 W momencie rezerwacji: opłata rezerwacyjna + ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (opcjonalnie) + 50% całkowitych kosztów wynajmu.
5.4.2 Dwa miesiące przed rozpoczęciem wakacji: 25% całkowitych kosztów wynajmu.
5.4.3 Na miesiąc przed rozpoczęciem wakacji: 25% całkowitych kosztów wynajmu.
5.5 W przypadku rezerwacji dokonanej w terminie dłuższym niż trzy miesiące przed rozpoczęciem wakacji, płatność jest realizowana w czterech ratach:
5.5.1 W momencie rezerwacji: opłata rezerwacyjna + ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (opcjonalnie) + 25% całkowitych kosztów wynajmu.
5.5.2 Trzy miesiące przed rozpoczęciem wakacji: 25% całkowitych kosztów wynajmu.
5.5.3 Dwa miesiące przed rozpoczęciem wakacji: 25% całkowitych kosztów wynajmu.
5.5.4 Na miesiąc przed rozpoczęciem wakacji: 25% całkowitych kosztów wynajmu.
5.6 Płatność kartą kredytową jest jedyną formą płatności dozwoloną dla rezerwacji dokonanych w terminie krótszym niż 15 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

6. Warunki płatności przelewem bankowym

6.1 Po dokonaniu rezerwacji, która ma status oczekującej na płatność, przelew bankowy należy wykonać w ciągu 5 dni. Po upływie tego terminu rezerwacja oczekująca na płatność zostanie automatycznie anulowana bez uprzedniego powiadomienia.
6.2 W przypadku rezerwacji dokonanej w terminie krótszym niż miesiąc przed rozpoczęciem pobytu,  płatność jest realizowana w następujący sposób:
6.2.1 W momencie dokonywania rezerwacji: opłata rezerwacyjna + ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (opcjonalnie) + 100% kosztów wynajmu.
6.3 W przypadku rezerwacji dokonanych w terminie dłuższym niż 2 miesiące przed rozpoczęciem pobytu, płatność realizowana jest w dwóch ratach:
6.3.1 W momencie rezerwacji: opłata rezerwacyjna + ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (opcjonalnie) + 30% całkowitych kosztów wynajmu.
6.3.2 Na miesiąc przed rozpoczęciem wakacji: 70% całkowitych kosztów wynajmu.
6.4 W przypadku rezerwacji dokonanych w terminie dłuższym niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pobytu, płatność realizowana jest w trzech ratach:
6.4.1 W momencie rezerwacji: opłata rezerwacyjna + ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (opcjonalnie) + 30% całkowitych kosztów wynajmu.
6.4.2 Dwa miesiące przed rozpoczęciem wakacji: 30% całkowitych kosztów wynajmu.
6.4.3 Na miesiąc przed rozpoczęciem wakacji: 40% całkowitych kosztów wynajmu.

7. Potwierdzenie rezerwacji

7.1 W każdym przypadku firma Homair Vacances przekaże akceptację rezerwacji wysyłając potwierdzenie do klienta e-mailem lub za pomocą innych metod. Dane zarejestrowane przez firmę Homair Vacances stanowią dowód wszystkich rezerwacji i transakcji finansowych dokonywanych pomiędzy firmą Homair Vacances a klientami. Łączna kwota płatna przez klienta jest sumą wskazaną w potwierdzeniu rezerwacji przesłanym klientowi e-mailem przez firmę Homair Vacances.
W każdym przypadku firma Homair Vacances zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji w przypadku istniejącego sporu z klientem z tytułu pełnego lub częściowego braku zapłaty za poprzednie zamówienie od klienta. Firma Homair Vacances nie może w konsekwencji zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tego tytułu.
7.2 Homair Vacances oferuje wakacje rodzinne w zakwaterowaniu specjalnie do tego celu przeznaczonym. Homair Vacances zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej rezerwacji niezgodnej z naszymi zasadami i przekraczającą dozwoloną liczbę osób w zakwaterowaniu.
Firma Homair przez pojęcie „rezerwacji grupowej” rozumie każdą rezerwację 3 lub więcej noclegów, dla 12 lub więcej osób, zrobioną przez tę samą osobę lub różne osoby, ale znające się i podróżujące razem na ten sam camping w tym samym terminie. 
Zapytanie o ew. przyjęcie rezerwacji grupowej należy zgłosić mailem na info@homair.pl lub telefonicznie 71 793 22 22. Homair zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia zapytania.

8. Dostępność produktu

Oferowane wakacje i ceny są ważne w opcjach i wysokościach wskazanych na stronie internetowej w zależności od dostępności. W przypadku braku dostępności miejsc, które zostały zamówione i opłacone, klient zostanie odpowiednio poinformowany. W przypadku nieznalezienia lub nieprzyjęcia rozwiązania zastępczego przez strony, klient otrzyma zwrot wpłaconych środków. Zakwaterowanie oferowane do sprzedaży jest opisane i zaprezentowane z możliwie największą dokładnością. Jednak mogą pojawić się błędy w prezentacji. Firma Homair Vacances  nie będzie ponosić za nie odpowiedzialności. Fotografie i teksty ilustrujące produkty nie są prawnie wiążące.

9. Minimalny czas trwania wakacji

W szczycie sezonu (od 06.07.2019 do 30.08.2019) rezerwacje są dokonywane na minimum 7 nocy.
Przyjazdy i wyjazdy odbywają się tylko w soboty lub środy. Poza sezonem (do 05.07.2019 i od 31.08.2019) minimalny czas pobytu to 2 noce.
Przyjazdy i wyjazdy mogą mieć miejsce codziennie oprócz wtorku.

10. Informacje ogólne

10.1. Opłata rezerwacyjna 110 PLN podlega wpłacie tylko raz w sezonie.
10.2. Standardowa opłata rezerwacyjna w wys. 110 PLN z podatkiem  pobierana jest w następujących przypadkach:
-płatność przelewem bankowym w jednej racie
-płatność przelewem w kilku ratach
-płatność gotówką w biurze 
- płatność w jednej lub kilku ratach za pomocą karty kredytowej (z wyłączeniem automatycznego zlecenia zapłaty)
10.3 Wysokość opłaty rezerwacyjnej jest obniżona do 50 PLN z VAT w następujących przypadkach:
- płatność za pomocą karty kredytowej w jednej racie lub kilku ratach w formie automatycznego zlecenia zapłaty
- płatność w jednej lub kilku ratach za pomocą PayPal
10.4 Zestaw dla dziecka: musi zostać opłacony w całości w pierwszej racie.
10.5 Brak zapłaty: jeżeli płatność raty ma opóźnienie ponad 10 dni, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana i obowiązywać będą warunki anulowania rezerwacji.
10.6 Holiday Voucher: gdy firma Homair Vacances otrzyma pełną zapłatę za wynajem, klient otrzyma „Holiday Voucher“  emailem. Konieczne jest przedstawienie Vouchera pracownikowi recepcji Homair Vacances po przyjeździe na camping.
10.7 Zwierzęta: dozwolone są tylko psy (według zasad). We wszystkich przypadkach dopuszcza się tylko jednego psa na mobile home. Opłata dodatkowa zależy od campingu i należy ją uiścić po przyjeździe.
10.8 Psy sklasyfikowane w kategorii 1 lub 2 zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w dniu dokonania rezerwacji nie są dozwolone na żadnym campingu HOMAIR Vacances. Dla innych kategorii psów informacje o tym, czy pies jest akceptowany, znajdują się na stronie internetowej (sprawdź piktogram).
10.9 O ile nie wskazano inaczej, na campingach zabronione jest używanie grilli elektrycznych, żelazek i innych elektrycznych przyborów kuchennych.

11. Rezygnacja - Zmiany

11.1. Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną wobec firmy Homair Vacances, w szczególności w odniesieniu do zobowiązań finansowych, a w szczególności w przypadku odwołania lub całkowitych/częściowych zmian w pobycie. Wszelkie wnioski o zmianę szczegółów rezerwacji należy kierować w formie pisemnej na adres email: info@homair.pl
Zmiany dotyczą tylko bieżącego sezonu i nie mogą być przenoszone na następny.
11.2. Jeżeli zmiana nie zostanie zaakceptowana, klient jest zobowiązany do przestrzegania pierwotnie uzgodnionych warunków lub do anulowania swojego pobytu. Wszelkie wnioski o zmiany dokonane na 7 lub mniej dni przed rozpoczęciem pobytu (firma Homair Vacances) weźmie pod uwagę datę otrzymania pisma), zostaną odrzucone jako rzecz oczywista.
11.3. Każda zmiana (jeżeli zostanie zaakceptowana przez firmę Homair Vacances) rodzaju mobile home'u lub campingu podlega opłacie 130 PLN naliczanej przez firmę Homair Vacances.
11.3.1. Każda zmiana  (jeżeli zostanie zaakceptowana przez firmę Homair Vacances) powodująca wzrost ceny, podlega opłacie 130 PLN naliczanej przez firmę  Homair Vacances, a klient będzie zobowiązany do dokonania dopłaty.
11.3.2. Każda zmiana (jeżeli zostanie zaakceptowana przez firmę Homair Vacances) powodująca obniżenie ceny, firma Homair stosuje następujące warunki:
- Jeśli zmiana nastąpi na 30 lub więcej dni przed  pierwotnym terminem przyjazdu, pobrana zostanie opłata 130 PLN, a różnica w cenie zostanie zwrócona klientowi.
- Jeśli zmiana zostanie wykonana na 29 lub mniej dni przed pierwotnym terminem przyjazdu, pobrana zostanie opłata 130 PLN i żaden zwrot nie zostanie wykonany.
11.4. Zmiana miejsca wypoczynku (w przypadku wcześniejszego zatwierdzenia przez firmę Homair Vacances:
11.4.1 W przypadku zmiany miejsca docelowego, która pociąga za sobą dodatkowe koszty, firma Homair Vacances pobierze opłatę w wys. 130 PLN.
11.4.2. W przypadku zmiany miejsca, która zmniejsza ogólną cenę, firma Homair Vacances zachowa sumę:
- 10% całkowitych kosztów wynajmu dla pobytu w szczycie sezonu (06.07.2019 – 30.08.2019);
- 30% całkowitych kosztów wynajmu dla pobytu poza sezonem (do 05.07.2019 i od 31.08.2019).
11.5. Za każdą inną modyfikację zostanie wystawiony rachunek na kwotę 130 PLN.
11.6. Każdy rozpoczęty pobyt wakacyjny musi zostać opłacony w całości. Nie stosuje się obniżenia kosztów w przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu.
11.7. Jeżeli firma Homair Vacances będzie zmuszona zmienić rezerwację przed rozpoczęciem pobytu to klient może:
- Zgodzić się na zmianę i uczestniczyć w zmodyfikowanym pobycie (data, miejsce pobytu i/lub rodzaj zakwaterowania). W przypadku dopłaty do kosztów zakwaterowania, Homair Vacances zobowiązuje się do pokrycia różnicy w cenie. W przypadku obniżenia kosztów, Homair Vacances zobowiązuje się do zwrotu różnicy w cenie.
- Zrezygnować z urlopu, w którym to przypadku Homair Vacances zwróci wszystkie kwoty, które już zostały zapłacone (łącznie z opłatą rezerwacyjną).

12. Rezygnacja - Opłaty

Pisemną prośbę dotyczącą rezygnacji z rezerwacji należy przesłać w ciągu 48 godzin (Homair Vacances weźmie pod uwagę datę otrzymania tego wniosku) od powstania zdarzenia  uniemożliwiającego wyjazd. Data wydarzenia jest brana pod uwagę:
12.1 Na więcej niż 90 dni przed pobytem: pobierane jest 10% całkowitego kosztu wakacji i opłaty manipulacyjne (opłaty rezerwacyjne, koszty rezygnacji itp.).
12.2 W okresie od 89 do 60 dni przed pobytem: pobierane jest 25% całkowitego kosztu wakacji i opłaty  manipulacyjne (opłaty rezerwacyjne, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji itp.).
12.3 W okresie od 59 do 30 dni przed pobytem: pobierane jest 50% całkowitego kosztu wakacji i opłaty  manipulacyjne (opłaty rezerwacyjne, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji itp.).
12.4 W okresie od 29 do 5 dni przed pobytem: pobierane jest: 90% całkowitego kosztu wakacji i opłaty  manipulacyjne (opłaty rezerwacyjne, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji itp.).
12.5 W terminie krótszym niż 5 dni przed pobytem: nie zwracamy żadnych kosztów.
12.6 Opłaty rezerwacyjne i opcjonalnie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji nie są zwracane w żadnym przypadku.
 

13. Ważne informacje przed wyjazdem

13.1. Po przybyciu na miejsce (między godziną 15:00 a 19:00) klient powinien:
-udać się do recepcji ze swoim voucherem, 
-zapłacić opłaty klimatyczne i inne niezawarte w cenie, wymagane na miejscu opłaty, 
-zapłacić kaucje,
13.1.1. W trakcie pobytu klienci muszą zapewnić, że wszystkie osoby pozostające z nimi i na ich odpowiedzialność będą przestrzegać regulaminu campingu. Jeśli ten regulamin lub Ogólne Warunki Rezerwacji nie będą przestrzegane, klient może zostać wyproszony z campingu i w takim przypadku nie będzie zwrotu kosztów.
13.1.2. Firma Homair Vacances oraz camping nie oferują usług hotelowych i dlatego też nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub kradzież rzeczy osobistych oraz za obrażenia lub uszkodzenia, które mogą wystąpić u klientów lub w ich mieniu w trakcie pobytu. Klient jest odpowiedzialny za swoje rzeczy osobiste (rowery, ubrania itp.). Klient powinien skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową, aby rozszerzyć swoje ubezpieczenie od szkód powstałych na campingu.
13.1.3. Zaleca się, aby klienci podpisali umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.
13.1.4. Po przyjeździe i zarejestrowaniu się przedstawiciel firmy pokaże klientowi jego zakwaterowanie i przekaże klucze, ew. też kartę magnetyczną umożliwiającą wejście na teren campingu oraz bransoletki identyfikacyjne. 
Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie stanu otrzymanego zakwaterowania (wyposażenie, czystość) oraz zgłoszenie wszelkich niezgodności czy problemów przedstawicielowi Homair Vacances w ciągu 24 godzin od przyjazdu. Personel dołoży wszelkich starań, aby szybko rozwiązać wszelkie problemy. 
Żadne roszczenia nie będą rozpatrywane po upływie tego czasu . Podobnie, żaden incydent mający miejsce podczas pobytu nie będzie brany pod uwagę, jeżeli nie został on zgłoszony przedstawicielowi Homair w ciągu 24 godzin od zdarzenia.
13.2. Wyjazdy z campingu odbywają się między godziną 8:00 a 10:00. Istnieje możliwość wyjazdu pomiędzy 17:00 a 19:00 w niedziele (w zależności od dostępności) poza sezonem (do 05.07.2019 i od 31.08.2019) na następujących campingach: Acqua e Sole, Dunes et Soleil, La Baie des Anges, La Palmeraie, La Vallée, Le Domaine de Ker Ys, Le Kallisté, Le Lac des Vieilles Forges, Le Soleil des Landes, Le Val de Cesse, Le Val de Durance, Le Val d’Ussel, Les Lacs du Verdon, Les Menhirs, Les Rives du Luberon, Les Sablines, Marina d’Erba Rossa, Marina Paradise (wyłącznie Camping), Paris Est, Sole di Sari.
13.2.1. Najpóźniej na dzień przed wyjazdem klient musi umówić się na odbiór zakwaterowania. Odbiory umawiane są zazwyczaj co 15 minut między godziną 8:00 a 10:00. Istnieje także możliwość odbioru pomiędzy 17:00 a 19:00 w niedziele poza sezonem (do 05.07.2019 i od 31.08.2019) na ww. campingach, jeśli taka opcja została określona w momencie rezerwacji. Dokładny czas odbioru zostanie ustalony przez przedstawiciela Homair Vacances (lub odpowiednio upoważnionego przedstawiciela campingu).
13.2.2. Jeśli klienci zdecydowali się na uiszczenie opłaty za sprzątanie - nie obejmuje ona mycia naczyń oraz sprzętów kuchennych, które muszą być pozostawione czyste. Jeśli tak się nie stanie, pobrana może zostać dodatkowa opłata.
13.2.3. Każdy przedmiot wyposażenia, który zostanie uszkodzony, zagubiony lub skradziony w trakcie pobytu, musi być zastąpiony przez klienta albo klient zostanie  obciążony kosztami zakupu takiego przedmiotu.
13.2.4. Kaucja w wys. 70 EUR zostanie zatrzymana, jeśli wynajmowanego mobile home'u nie doprowadzono do odpowiedniego stanu czystości.
13.2.5. W przypadku wyjazdu z campingu poza ustalonymi godzinami, pracownicy na miejscu będą jedynymi osobami upoważnionymi do oceny stanu czystości mobile home'u.
13.2.6. Jeśli klient pozostawił wynajmowany mobile home w dobrym stanie, kaucja zostanie zwrócona pocztą lub bezzwłocznie anulowana. Jeśli nie, klient zostanie nią obciążony.
13.2.7. Ewentualne odszkodowania zostaną pokryte z kaucji gwarancyjnej. Faktura windykacyjna zostanie wysłana do klienta. Jeżeli kwota odszkodowania jest wyższa niż kaucja gwarancyjna, klient będzie zobowiązany do jej uzupełnienia.
13.2.8. W odniesieniu do gości chcących odwiedzić naszych klientów, camping może odmówić im wstępu lub zażądać dodatkowej zapłaty. Camping może odmówić wstępu na basen, uczestnictwa w animacjach i innych usługach. Klient musi poinformować przedstawiciela Homair Vacances na miejscu, który wyjaśni zasady obowiązujące na campingu, które będą miały zastosowanie.
Na następujących campingach: Le Val de Durance, Green Park, Paris Est Rives du Luberon, La Baie des Anges, Le Lac des Vieilles Forges, Le Soleil des Landes, Le Val de Cesse Les Lacs du Verdon, La Presqu'île, Le Domaine de Ker Ys, La Palmeraie Les Sablines, Dunes et Soleil, Marina Paradise, le Val d'Ussel Les Menhirs, Le Domaine de Naïades, La Vallée obowiązują następujące zasady:
Goście zobowiązani są do udania się do recepcji głównej campingu w godzinach jej otwarcia z ważnym dokumentem tożsamości oraz muszą uiścić opłatę w wysokości 2 euro za dzień za osobę. Ze względów bezpieczeństwa, liczba osób odwiedzających jest ograniczona do dwóch (2) na zakwaterowanie i osoby te nie będą mogły korzystać z basenów oraz obiektów sportowych znajdujących się na terenie campingu. Noszenie opaski tymczasowej jest obowiązkowe. Odwiedzający muszą przestrzegać zasad obowiązujących na campingu, które są dostępne w recepcji głównej. Odpowiedzialność za gości ponoszą klienci, których odwiedzają. Odwiedzający nie mogą wjeżdżać samochodem na teren campingu (należy zaparkować go przed bramą wjazdową) i muszą opuścić camping do godziny 23:00. Kierownictwo campingu zastrzega sobie prawo do eksmisji gościa, który naruszył zasady i wydania stałego zakazu przebywania na campingu.

14. Maksymalna liczba uczestników

14.1. Z przyczyn bezpieczeństwa i ze względu na warunki ubezpieczenia zabronione jest zakwaterowanie większej liczby osób niż wyznaczono dla każdego rodzaju mobile home'u. Właściciel campingu odmówi wstępu osobom, jeśli maksymalna liczba mieszkańców wybranego mobile home'u została przekroczona. Niemowlęta również uznaje się za osoby.
14.2. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć co najmniej 18 lat i mieć zdolność prawną do zawarcia umowy, której ogólne warunki rezerwacji określone są w niniejszym dokumencie. Musi ona zapewnić, że wszystkie podane, potrzebne do dokonania rezerwacji informacje są prawdziwe i dokładne.

15. Obsługa klienta

15.1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności obiektów w odniesieniu do zobowiązań umownych należy zgłosić przedstawicielowi Homair Vacances na miejscu w ciągu 24 godzin. Jeżeli nie znaleziono rozwiązania, klient może zwrócić się pisemnie do Homair Vacances w ciągu 30 dni od zakończenia pobytu listem poleconym na adres: Camping Plus sp. z o. o., ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław lub e-mailem na adres: info@homair.pl
15.2. Jeżeli problem nie został zgłoszony przedstawicielowi Homair Vacances na miejscu, żadne roszczenie nie będzie brane pod uwagę. We wszystkich przypadkach żadne reklamacje po zakończeniu wakacji nie będą brane pod uwagę, jeśli nie zostały zgłoszone w trakcie pobytu przedstawicielowi Homair na campingu.
15.3. Po upływie okresu 30 dni od zakończeniu pobytu, żadne roszczenia nie będą brane pod uwagę.
15.4.  Nasze Biuro Obsługi Klienta będzie odpowiadać na reklamacje w terminie maks. 30 dni od dnia otrzymania listu.

16. Ograniczenia

W każdym przypadku odpowiedzialność firmy Homair Vacances, bez względu na przyczynę, będzie ograniczona do kwoty równej 20% kosztu pobytu.

18. Odpowiedzialność prawna

17.1. Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną wobec firmy Homair Vacances w odniesieniu do zobowiązań finansowych, w szczególności w przypadku całkowitej lub częściowej rezygnacji z pobytu.
17.2. Firma Homair Vacances nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku zmiany, odwołania lub innych zdarzeń będących wynikiem działania „siły wyższej“ lub które są spowodowane działaniami klienta lub osoby trzeciej, która nie jest częścią świadczenia usług.
17.3. Firma Homair Vacances nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli rezerwacja nie dojdzie do skutku w przypadku działania „siły wyższej“, zakłócenia w świadczeniu usług lub częściowego ew. całkowitego strajku, szczególnie z udziałem usług pocztowych i środków transportu i/lub komunikacji. Klient niniejszym oświadcza, że znane mu są właściwości i ograniczenia internetu, w szczególności jego możliwości techniczne, czas reakcji podczas konsultowania, sprawdzania informacji lub przesyłania danych oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem komunikacji.
17.4. Firma  Homair Vacances nie przyjmuje żadnych roszczeń ani nie oferuje żadnych zwrotów w związku z niewyświadczeniem lub złym świadczeniem usług, które są przypisane do klienta, wynikają z działania osoby trzeciej, która nie jest usługodawcą lub działaniem „siły wyższej“.
17.5. O ile inne przepisy prawa nie stanowią inaczej, firma Homair Vacances  nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za winę osoby trzeciej, w szczególności jej partnerów.
17.6. Firma Homair Vacances nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie wynikające z niniejszej umowy, straty operacyjne, utratę zysków, utratę szans, koszty lub wydatki.

18. Postanowienia ogólne

18.1 CZĘŚCIOWY BRAK WAŻNOŚCI
W przypadku, gdy jedna z klauzul niniejszej umowy staje się nieważna i nieobowiązująca w wyniku zmiany prawa, przepisów lub decyzji prawnej, w żadnym wypadku nie wpływa to na ważność i zgodność niniejszych Ogólnych Warunków Rezerwacji.

18.2 KOMPLETNOŚĆ POROZUMIENIA
Niniejsze Ogólne Warunki Rezerwacji, dane prawne oraz podsumowanie zamówienia wysyłane do klienta są wszystkimi dokumentami umownymi i stanowią całość porozumienia umownego między stronami.

18.3 ZDJĘCIA
Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Rezerwacji klient wyraźnie zezwala firmie Homair Vacances sfotografować lub sfilmować go w czasie jego pobytu i bezpłatnie wykorzystać zdjęcia, filmy lub nagrania dźwiękowe we wszystkich mediach, przez okres 5 lat. Upoważnienie to stosuje się również do wszystkich osób przebywających z klientem. Jego celem jest umożliwienie krajowej i międzynarodowej promocji firmy Homair Vacances na swoich stronach internetowych, w katalogach, na Facebooku, Instagramie, Twitterze, w prezentacjach handlowych lub w przewodnikach turystycznych.

19. Prawo właściwe - wnoszenie skarg ( podsumowanie )

19.1. Informacje, które klient przekazuje podczas składania zamówienia nie będą ujawniane osobom trzecim. Informacje te będą traktowane przez firmę Homair Vacances  jako poufne. Będą one używane tylko wewnętrznie do realizacji zamówienia oraz do wzmocnienia i dostosowania powiadomień i oferowania usług zastrzeżonych dla klientów firmy Homair Vacances zgodnie z jej osobistymi interesami.
19.2. Zgodnie z francuską ustawą o informatyzacji, plikach i swobodach obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 roku, klient ma prawo do wglądu, zmiany i zakwestionowania wszystkich dotyczących go danych osobowych. Aby to zrobić, wystarczy wysłać pisemny wniosek na poniższy adres, podając swoje imię, nazwisko i adres:
Camping Plus sp. z o. o.
ul. Kuropatwia 2
51-419 Wrocław 

Camping Plus sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu jest agentem firmy Homair Vacances.
Sporządzono w Aix-en-Provence, dnia 26.10.2017 r. (obowiązująca wersja)

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×